Naše obchodní podmínky se řídí občanským právem, obchodním právem, zákony o ochraně spotřebitele a vzájemné dobré pověsti a odpovědnosti.

Dodavatel / Účastník / Klient / Vzdělávací činnost

 • Dodavatelem služby a provozovatelem mLearning.cz portálu je společnost media prosperity s.r.o., Jurisova 4, Praha, 140 00, IČO: 17248507.
 • Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba/skupina, která má zájem na realizaci vzdělávacích aktivit Dodavatelem a bude přímo vzdělávána,
 • Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která objednáním a zaplacením vzdělávací aktivity pro sebe nebo pro třetí osoby (zaměstnance apod.) vstupuje do smluvního vztahu.
 • Vzdělávací aktivita je akreditovaný nebo volně zpracovaný vzdělávací program, který vzniká buď z dostupné nabídky ready-made aktivit nabízených Dodavatelem pro veřejný trh, nebo z vlastní vzdělávací aktivity na míru, která vychází z individuálních potřeb Účastníka / Objednatele.

Přihláška / Smluvní vztah

Obě budoucí smluvní strany se nejprve telefonicky, e-mailem nebo osobním setkáním dohodnou na obsahu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování vzdělávací aktivity. Vzájemný smluvní vztah vzniká vyplněním a doručením Přihlášky Účastníkem, který ji zašle e-mailem nebo v listinné podobě Dodavateli. Odesláním přihlášky Účastník/Klient potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem, rozsahem a způsobem poskytování služeb, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Úhrada kurzovného / Garantovaná účast

Platba kurzovného probíhá formou PDF proforma faktury, přičemž platba převodem směnného kurzu na účet Dodavatele bude provedena obratem, po odeslání této Aplikace/Objednávky, pokud se obě strany předem nedohodly jinak. Zaplacením kurzovného Dodavatel garantuje Účastníkovi místo na zvoleném vzdělávacím programu a zavazuje se realizovat objednanou vzdělávací aktivitu a aktivovat pro Účastníka jeho vlastní účet ve vzdělávacím systému s veškerým digitálním vzdělávacím obsahem a prezenčními službami souvisejícími se sjednanou vzdělávací aktivitou.

Odstoupení od smluvního vztahu

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smluvního vztahu bez povinnosti platit smluvní odstupné protistraně, pokud k tomu dojde na základě prokazatelných a odůvodněných náhlých zdravotních nebo osobních potíží, pokud tyto přímo znemožňují smluvní straně plnění obsahu smluvního vztahu, nebo pokud není možné přistoupit k alternativnímu řešení smluvní protistrany, pokud bylo navrženo. Přihláška ke studiu / Kurz / Testování má závazný charakter. V případě neoprávněného odstoupení nebo porušení Smluvního vztahu ze strany Účastníka má Dodavatel nárok na smluvní odstupné ve výši 50 % z celkové ceny vzdělávací aktivity sjednané v Přihlášce / Smluvním vztahu a uznatelných nákladů.

Odstoupení od smluvního vztahu uzavřeného na dálku

Odstoupení od smluvního vztahu, který byl uzavřen distančně, se řídí európskymi i vnitrozemskými zákony o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na dálku, nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory prodávajícího.  Podle něj, prodávajíci včas a řádně informoval spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, je spotřebitel oprávněn, a to i bez udání důvodu, odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není dodán na hmotném nosiči. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Další informace a ustanovení zákona lze nalézt v příslušných právních předpisech. Odesláním této přihlášky nebo jejím přečtením na našich webových stránkách a potvrzením v online objednávkových formulářích Objednatel/Účastník výslovně prohlašuje, že se seznámil s tímto ustanovením.

Odstoupení od smlouvy – organizační změny

Dodavatel si vyhrazuje právo na organizační změnu v případě nenadálých situací, tato změna však nesmí mít vliv na kvalitu, rozsah a obsah vzdělávací činnosti ve Smluvním vztahu a nesmí Účastníkovi způsobit prokazatelné komplikace, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly její studium. V případě, že Dodavatel nebude schopen nabídnout oboustranně přijatelnou změnu, vrátí Účastníkovi kurzovné v plné výši a Smluvní vztah bude ukončen.

Upozornění na autorská práva

Účastníkům důrazně doporučujeme, aby se nepokoušeli nezákonně stahovat, kopírovat, nezákonně zobrazovat, distribuovat na médiích nebo jinak nezákonně používat obsah z tohoto portálu nebo vzdělávacího systému v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem. Veškerý dostupný obsah umístěný přímo ve vzdělávacím systému LMS je chráněn platným obchodním a autorským právem jako audiovizuální díla (zákon č. 185/2015 Sb.) a v případě jejich porušení je dodavatel oprávněn podniknout právní kroky související s ochranou práv. Vezměte prosím na vědomí, že vzdělávací systém uchovává určité neosobní informace z bezprostřední historie návštěv, přihlášení a akcí v systému, které lze použít k identifikaci případných neoprávněných manipulací s elektronickým obsahem a celým portálem nebo vzdělávacím systémem.

Dále žádáme Uživatele, aby své přístupové údaje používali POUZE SAMI – tj. pouze jako jediný oprávněný uživatel a neposkytovali je třetím osobám či osobám mimo uzavřený Smluvní vztah, jinak se vystavují riziku trestního řízení a vysoké finanční pokuty.

Účastník svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Za vlastnoruční podpis se považuje i zaslání těchto Obchodních podmínek z e-mailové adresy Účastníka/Odběratele na e-mailovou adresu Dodavatele.

Důležité:
Online učebna mLearning.cz využívá materiály ze zakoupeného obsahu s licencí třetích stran (videokurzy v angličtině), vlastních videokurzů a multimediálních teorií, ale i obsah z veřejně dostupných zdrojů (odkazuje na ně přímo ze svého vzdělávacího prostředí). Vzhledem k tomu, že obecné sdílení obsahu umístěného na internetu je tak rozsáhlé, že nám neumožňuje vždy a za všech okolností identifikovat autora obsahu, mohlo se stát, že jsme neúmyslně použili materiál, který si může nárokovat třetí strana. Pokud jste vlastníkem takového obsahu a chcete vypořádat jeho užívání, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. 0703 359 198 a vše dáme do pořádku. Vážíme si svobody internetu, ale na druhou stranu také respektujeme autorské právo. Předem děkujeme za pochopení.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE PRO ZÁKAZNÍKY DIGITÁLNÍCH SLUŽEB DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Při zpracování osobních údajů se řídíme především obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“), které upravují i Vaše práva jako subjektu údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje o zákaznících, kteří jsou fyzickými osobami, zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • Jméno
 • příjmení
 • adresa
 • E-mailová adresa
 • telefonní číslo

U fyzických osob jednajících jménem zákazníků nebo zastupujících zákazníky (právnické osoby) zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Jméno
 • příjmení
 • E-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ, Úřad pro registraci

Jak o vás shromažďujeme osobní údaje?

Jste-li naším zákazníkem, získáváme nejčastěji Vaše osobní údaje přímo od Vás. V tomto případě je shromažďování vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případě může neposkytnutí osobních údajů ovlivnit naši schopnost poskytovat kvalitní služby, případně nebude možné námi poskytované služby poskytovat vůbec.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména k tomu, abychom mohli:

 • řádně vykonávat naši hlavní činnost – poskytování služeb, které nabízíme;
 • připravovat smluvní dokumentaci v souvislosti s výkonem naší činnosti dle předchozího bodu a řádně plnit smluvní povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a Vámi;
 • provádění marketingových a reklamních aktivit směrem k našim stávajícím i potenciálním zákazníkům.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění smlouvy z naší strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Právním základem v případě zpracování e-mailové adresy subjektu údajů pro účely zasílání newsletterů Provozovatelem je souhlas subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme nejdéle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 10 let.

Komu zpřístupňujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich potenciálních i stávajících zákazníků zpřístupňujeme vždy pouze v nezbytném rozsahu a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce, např. námi pověřeným osobám k úkonům souvisejícím s naší činností, zejména:

 • našim zaměstnancům a obchodním zástupcům, a to za účelem řádného výkonu naší podnikatelské činnosti, která spočívá v poskytování služeb prodeje zboží a poskytování služeb a služeb našim zákazníkům,
 • třetími osobami, které jsou osobami zajišťujícími řádné doručení objednaného zboží našim zákazníkům.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Jako zákazník máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu. Dále máte právo na výmaz svých osobních údajů, jakož i právo na omezení jejich zpracování, přičemž v případě uplatnění tohoto práva musíte jeho uplatnění odůvodnit. Zároveň máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Jako subjekt údajů máte právo na přenositelnost svých osobních údajů, jakož i právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Dále máte právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit písemně v listinné podobě prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených výše.

Jaké další informace potřebujete vědět?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, a proto jste jako subjekt údajů povinni předmětné osobní údaje poskytnout, jinak není uzavření smlouvy mezi námi a Vámi možné.

Neudělení souhlasu se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro účely zasílání newsletterů nebude mít za následek neuzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni poskytnout z důvodu našeho zpracování osobních údajů, se mohou měnit nebo přestanou být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo tyto podmínky kdykoli v jakémkoli rozsahu upravit a změnit. V případě, že tyto podmínky zásadním způsobem změníme, budeme vás o této změně informovat, např. obecným oznámením nebo zvláštním oznámením prostřednictvím e-mailu.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE PŘI PROCHÁZENÍ WEBU

Co je to cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který se vytvoří při návštěvě každé webové stránky. Používá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky používány.

Díky cookies dokážeme od sebe jednotlivé uživatele odlišit (ale ne identifikovat) a přizpůsobit tak obsah konkrétním preferencím.

Jak se cookies používají?

Cookies můžeme zpracovávat zpravidla pouze s vaším souhlasem. Výjimkou jsou však nezbytné cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Pro tento typ cookies nepotřebujeme váš souhlas a není možné jej odmítnout.

Analytické soubory cookie se používají k sestavování statistik a zpráv. Umožňují nám měřit výkon našich webových stránek a našich reklamních kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich webových stránek. Údaje získané pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našich webových stránek. Pokud ve svém prohlížeči zakážete používání analytických cookies, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našich webových stránek.

Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat vám obsah a reklamy podle údajů, které o vás máme k dispozici. Díky nim vám můžeme nabídnout relevantní produkty a služby přesně podle vašich potřeb a zájmů.

Jak dlouho budeme cookies zpracovávat?

Nezbytné cookies jsou ukládány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro správnou funkčnost webových stránek. Marketingové a analytické cookies jsou uchovávány po různě dlouhou dobu a jejich seznam si můžete prohlédnout v tabulce níže. Svůj souhlas s cookies můžete kdykoli odvolat nebo upravit své preference.

Nastavení souborů cookie

Většina webových prohlížečů podporuje správu souborů cookie. V rámci nastavení prohlížeče můžete jejich používání ručně smazat, zablokovat nebo zcela zakázat. Soubory cookie můžete povolit pouze pro určité weby. Máte možnost snadno zakázat zpracování cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Více o jednotlivých prohlížečích a smazání/blokování cookies naleznete zde: